Historisch onderzoek

Waardestellingen historische parken, tuinen en landgoederen

Tuinhistorisch onderzoek vormt een basis voor het maken van keuzes bij beheer en planvorming van groen erfgoed. Het tuinhistorisch onderzoek geeft aan wat waardevol is en waarom. Bij restauratie of veranderingen aan rijks monumentaal groen erfgoed, is een waardestelling onderdeel van de vergunningsaanvraag. Daarnaast biedt de groene geschiedenis handvatten en inspiratie voor oplossingen bij herstel en restauratie. Tuinhistorisch onderzoek door Groen Erfgoed Nu richt zich op bruikbaarheid van de onderzoeksresultaten door eigenaren, beheerders en planvormers. De onderzoeksrapporten van Groen Erfgoed Nu zijn visueel aantrekkelijk, gebruikersgericht en gemakkelijk te lezen.

verleden-400
Landgoed Oosterbroek

Waardestelling


Onze voorouders hebben het huidige groene erfgoed ontworpen, ontwikkeld en aangelegd. Het is waardevol groen, omdat het oud, mooi, gaaf bewaard, zeldzaam of kenmerkend is. Soms was het de locatie van een bijzondere gebeurtenis, geloofsrituelen of bekend door de verbinding met een beroemdheid. Plekken kunnen ook waardevol zijn, omdat ze deel uitmaken van het oeuvre van een invloedrijke landschapsarchitect of tuinontwerper. 
Tuinhistorisch onderzoek brengt de geschiedenis in kaart van een historisch park, historische tuin, oude stadswal, vestingwerk, begraafplaats, historische kloostertuin of cultuurhistorische landschapselementen. Aan de hand van de gevonden geschiedenis wordt bepaald of het historische groen waardevol is, welke onderdelen het meest waardevol zijn en waarom het waardevol is.

Werkwijze


Voorafgaand aan het tuinhistorisch onderzoek worden met de opdrachtgever afspraken gemaakt over het doel, de diepgang en omvang van het tuinhistorisch onderzoek.
Het eigenlijke onderzoek start met het inventariseren en verzamelen van historische informatie in archieven; het bronnenonderzoek. Dit kunnen landelijke, lokale, museale of particuliere archieven zijn. Gezocht wordt naar land- en ontwerpkaarten, beeldmateriaal, rekeningen, plantlijsten, briefwisselingen en andere gedocumenteerde gegevens. Vaak kunnen (voormalig) eigenaren en tuinlieden zich tijdens interviews bijzondere en gewone momenten en eigenschappen van de historische parkinrichting herinneren. 
De te onderzoeken historische tuin, park, vestingwerk, kloostertuin, begraafplaats of landschapselementen wordt bezocht en onderzocht. Meestal resteren historische bomen, heesters, waterpartijen, heuvels en paden. Soms zijn in de bestaande situatie nog (resten van) historische prieeltjes, beelden of bouwwerken aanwezig.
 
De gevonden historische gegevens over het groene erfgoed en de huidige situatie worden geanalyseerd en overzichtelijk gemaakt door middel van beschrijvingen, afbeeldingen en kaarten. De historische gegevens worden met elkaar vergeleken en beoordeeld. Uiteindelijk kunnen conclusies worden getrokken en waarden aan het groene erfgoed worden toegekend.
Heeft u vragen over de geschiedenis of veranderingen aan uw historisch groen? Neem gerust contact op via 06 2009 9890 of per e-mail.
Groen Erfgoed Nu verricht tuinhistorisch onderzoek en stelt waardestellingen op, ter ondersteuning van het herstel en het beheer van groen erfgoed. Denk daarbij aan historische parken, historische tuinen, kloostertuinen, historische buitenplaatsen, landgoederen, cultuurhistorische landschappen, stadswallen en vestingwerken. Voor het tuinhistorisch onderzoek worden de Richtlijnen Tuinhistorisch onderzoek voor waardestellingen van groen erfgoed gehanteerd. Met het lidmaatschap van de Vakgroep Groen Erfgoed wordt een gedragscode onderschreven.
 
Hydepark