Advies

Beheervisie, -plan of praktisch advies over groen erfgoed
Gebruik van historisch groen creëert draagvlak voor duurzaam behoud. Bij de inrichting, het herstel, het beheer, het gebruik en de toekomst van een historisch park spelen vele factoren een rol. Een goede beheervisie en beheeradvies zorgen voor overzichtelijk, efficiënt en doelgericht parkbeheer. Goed onderhoud is uiteindelijk goedkoper dan restaureren.

bronckhorst

Praktische tips of fundamentele keuzes

Een paar praktische tips kunnen voldoende zijn om het beheer van een historisch park te verbeteren. Die kunnen in het veld worden bedacht en besproken. Soms moeten eenvoudige beheerkeuzes worden gemaakt, meestal in samenwerking met een tuin- of landschapsontwerper. Zodra er sprake is van het veranderen van het gebruik en de inrichting van de historische tuin of ander groen erfgoed, moeten keuzes goed doordacht en onderbouwd zijn. Vaak is een monumentenvergunning vereist en helpen een beheervisie en beheerplan bij het veranderproces.

Beheervisie en beheerplan

Een goede beheervisie en een goed beheerplan zorgen voor het behoud van de waarden in de huidige tijd en bij modern gebruik van het historische groen. De beheervisie en het beheerplan zijn normaal gesproken onderdeel van integrale planvorming. Daarbij wordt gekeken wordt naar de historische waarden, de huidige situatie, de gebruikerswensen, vormgeving, economische dragers, archeologie, ecologie en toekomstige situaties.
Het Laar, Ommen

Herstel- en beheerplan

Eerst worden de huidige situatie, waarden en het (toekomstig) gebruik van het groene erfgoed in kaart gebracht. Denk daarbij aan de monumentenwaarden, ecologische waarden, de huidige onderhoudssituatie, het huidige gebruik, economische dragers en de wensen/knelpunten/plannen voor de toekomst. Alle waarden en wensen komen samen in een beheervisie. Hierin staat beschreven voor welke waarden en doelen is gekozen, welke op hun beurt weer de basis zijn voor plannen en praktische keuzes. Samen met een landschapsarchitect of ontwerper zoeken we naar oplossingen, waarbij zoveel mogelijk van de bovenstaande waarden en wensen gerealiseerd kunnen worden. Soms zijn herstel- of restauratiemaatregelen nodig. 
Het beheerplan zorgt ervoor dat doelen van de beheervisie worden bereikt door middel van praktisch parkbeheer of tuinonderhoud. Meestal zijn minder financiële middelen beschikbaar, dan het optimale beheer zou kosten. Het beheerplan ondersteunt planmatig en doelgericht beheer, waardoor het beschikbare beheerbudget zo efficiënt mogelijk ingezet kan worden.

Heeft u vragen over het planmatig beheer, onderhoud of herstel van uw groene erfgoed? Neem gerust contact op via 06 2009 9890 of per e-mail.

Groen Erfgoed Nu staat in en naast de praktijk van het beheren van rijks monumentaal groen. Groen Erfgoed NU vertaalt wensen, regels, doelen, visies, architectuur, historie en plannen in praktisch handelen.

Landgoed Nijenrode